فرم استخدام

مایل به همکاری در چه واحدی هستید؟

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی:

لطفا سوابق تحصیلی سه مقطع آخر خود را وارد کنید.

سوابق تحصیلی اول:

سوابق تحصیلی دوم:

سوابق تحصیلی سوم:

سوابق کاری:

لطفا سوابق کاری سه شرکت آخر خود را وارد کنید.

سوابق کاری اول:

سوابق کاری دوم:

سوابق کاری سوم:

آشنایی به زبان انگلیسی:

مهارت‌های کامپیوتری:

در صورت گذراندن دوره‌های آموزشی جدید عناوین آن را درج کنید

از ثبت اطلاعات مطمئن هستید؟